Myśli ukryte – poetry book

from Karol Gwóźdź / Nail

Myśli ukryte - debiutancki tomik Karola Gwoździa - zadziwiają swoją dojrzałością. Wiersze młodego poety, przenoszą w świat niezwykły, świat tęsknoty za ojczyzną, w krainę dzieciństwa. Nie jest to jednak wołanie zagubionego poety-emigranta, to krzyk tysięcy Ślązaków, dla których ziemia śląska to wartość najwyższa. Przestrzeń tomiku wypełniają rozmyślania patriotyczne, wspomnienia, miłość, natura, nostalgia. Coś magicznego jest w tych pisanych po śląsku utworach, coś co skłania do refleksji i obnaża najbardziej ukryte myśli.

Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-930871-0-5
Data wydania: 1 czerwca 2010 r.
Format: 125x195 mm
Ilość stron: 40
Wydawnictwo: Hologram
Korekta: Mirosław Syniawa
Opracowanie graficzne: Adam Czech
Język: śląski
Kategoria: poezja


Twojakultura.pl:
"Karol, mimo swego młodego wieku, przekazał swemu pokoleniu (oraz pokoleniom przyszłym), dziedzictwo kultury śląskiej, oprawione we własne, pisane wierszem przemyślenia."

Nowa Gazeta Śląska:
“Karol Gwóźdź niewątpliwie łamie stereotypy, udowadniając, że w śląskiej mowie można doskonale wyrazić wiele abstrakcyjnych pojęć. Choć pisanie w śląskiej godce nie wydaje się czynnością tak naturalną, jak choćby używanie jej w codziennych kontaktach, to lekkość z jaką poeta operuje śląskim słowem daje nadzieję na rychły rozwój tego działu śląskiej kultury."

Goniec Górnośląski:
"Jego tomik może być zarówno inspiracją do przemyśleń natury egzystencjonalnej, jak i do pogłębiania wiedzy o śląskiej gwarze."

Siemianowicki Rocznik Muzealny:
"Zawarte treści brzmią wzruszająco zrozumiale i wiarygodnie. Każdy z 21 opublikowanych wierszy jest prawdziwą „perełką”. Autor ich, w każdym utworze dowodzi o posiadaniu wiedzy merytorycznej i warsztatowej."

________________________________________

Myśli ukryte - the debut poetry book of Karol Gwóźdź - amaze with its maturity. The poems of young poet, are taking you to the unusual world, the world of longing for the homeland, the land of his childhood. But this is not the cry of a lost poet-emigrant, this is shout of thousands of Silesians, for which the land of Silesia is the highest value. The space of the book is filled with patriotic thoughts, memories, love, nature, nostalgia. There is something magical in those poems, written in the Silesian language, something that leads to reflection and exposes the most hidden thoughts.

Cover: Hardcover
ISBN: 978-83-930871-0-5
Publication date: June 1, 2010
Format: 125x195 mm
Pages: 40
Publisher: Hologram
Editor: Mirosław Syniawa
Graphic design: Adam Czech
Language: Silesian
Category: Poetry


Twojakultura.pl:
"Karol, despite his young age, handed his generation (and future generations), cultural heritage of the Silesian, framed in their own thoughts written in verse."

Nowa Gazeta Śląska:
“Karol Gwóźdź definitely breaks the stereotypes, proving that Silesian language can perfectly express many abstract concepts. While writing in the Silesian language does not seem to function as natural, such as using it in daily contact, the ease with which the poet operates Silesian word gives hope on the early development of this department of Silesian culture."

Goniec Górnośląski:
"His book can be either the inspiration for existential reflections, as well as an improvement of knowledge about the Silesian dialect."

Siemianowicki Rocznik Muzealny:
"Each of the 21 published poems is a real "diamond". Their author, in every piece proves the possession of both: technical knowledge and the workshop."

ships out within 5 days

  25 PLN or more 

 

about

Karol Gwóźdź / Nail Siemianowice Slaskie, Poland

𝐊𝐀𝐑𝐎𝐋 𝐆𝐖𝐎𝐙𝐃𝐙 (pronounced: Kaarol Gvooshch [gvuɕt͡ɕ]; born April 2, 1987) is a multi-artist from Upper Silesia. DJ, composer and producer of ambient and electronic music, also known as 𝐍𝐀𝐈𝐋 (gwóźdź is Polish for nail). He's also well-known Silesian writer/poet and graphic designer. He's been acting for many years. Don't associate with other guys of similar nickname. ... more

contact / help

Contact Karol Gwóźdź / Nail

Streaming and
Download help

Report this merch item or account